Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci

do szkoły/przedszkola

 

Administratorem podanych danych osobowych jest: Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach: Szkoła Podstawowa/Przedszkole; ul. Wiejska 7a; 21-540 Małaszewicze;

Przedstawiciel Administratora Danych: Dyrektor Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach, tel. (083) 375 14 06

Inspektor Ochrony Danych: Ewa Stawska, telefon (083) 375 14 06

Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja dzieci do szkoły /przedszkola  realizacja obowiązku szkolnego/przedszkolnego.

Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292): ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

Zebrane dane będą przechowywane do: do czasu zakończenia rekrutacji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. .Prezesa Urzędu Ochrony Danych , gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa oświatowego j/

Dyrektor Zespołu

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach