Regulamin korzystania z boiska szkolnego przy Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach

1. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, pozalekcyjnych zajęć ruchowych oraz spędzania przerw międzylekcyjnych przez uczniów i przedszkolaków w godzinach 8.00 -16.00 .

W godzinach 16.00 -19.00 obiekt dostępny dla młodzieży pozaszkolnej pod warunkiem przestrzegania warunków regulaminu i przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

 2. Przed rozpoczęciem każdych zajęć prowadzący zajęcia zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego urządzeń stanowiących wyposażenie boiska oraz czy na terenie boiska nie znajdują się przedmioty zagrażające bezpieczeństwu uczniów.

3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń technicznych na boisku szkolnym prowadzący zajęcia zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły.

 4. Korzystanie z boiska szkolnego i urządzeń sportowych w trakcie lekcji wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych lub przerw międzylekcyjnych powinno odbywać się pod nadzorem nauczycieli lub innych osób uprawnionych do prowadzenia zajęć, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób ćwiczących.

 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom boiska zabrania się:

  • palenia tytoniu/e- papierosów, spożywania alkoholu oraz innych używek,
  • używania wulgaryzmów,
  • przebywania na terenie boiska osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających,
  • użytkowania boiska szkolnego oraz urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w sposób niebezpieczny dla siebie i innych użytkowników,
  • wprowadzania zwierząt,
  • niszczenia urządzeń oraz zaśmiecania terenu,
  • wstępu na teren szkolny i przebywania na boisku poza wyznaczonymi godzinami.

 6. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.

7. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania ustanowionych zasad (regulamin udostępniony jest na stronie internetowej szkoły, a wyciąg z regulaminu zamieszczony jest na tablicy umieszczonej na drzwiach wyjściowych na boisko szkolne).

8. Za zdarzenia, które zaistnieją na boisku szkolnym, a wynikają z nieprzestrzegania powyższego regulaminu, dyrekcja szkoły nie ponosi odpowiedzialności.

 9. Za wypadki i szkody poniesione przez osoby postronne korzystające z boiska szkolnego szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Telefony alarmowe:

Straż Pożarna – 998

Policja – 997

Pogotowie ratunkowe – 999

Telefon alarmowy z telefonów komórkowych – 112