Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego dla klas I - III SP

 

 

W klasach I – III szkoły podstawowej obowiązuje cyfrowy system oceniania bieżącego.

6 – Znakomicie! Brawo!

5 – Bardzo dobrze pracujesz. Tak trzymaj!

4 – Dobrze pracujesz.

3 – Dobrze pracujesz, jednak stać cię by było lepiej.

2, 1 – Musisz jeszcze dużo popracować.

 

·         Uczniowie oceniani są głównie z pracy na lekcji, czasem z prac domowych,

·         Systematyczne sprawdzanie wiedzy uczniów ma miejsce po zakończeniu każdego działu,

·         Sprawdzanie wiedzy uczniów odbywa się głównie w formie ustnej lub rysunkowej. W przypadku, gdy uczniowie w odpowiednim stopniu opanują pisanie, dopuszcza się możliwość pisemnego sprawdzenia wiadomości, w formie nie dłuższej niż kilka wyrazów,

·         Gdy zbliża się koniec rozdziału, uczniowie są zawsze uprzedzani dokładnie, kiedy i z czego będą odpowiadali,

·         Uczniowie mają obowiązek nosić zeszyt przedmiotowy.

 

 

 

 Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego dla klasy I

 

Uczeń kończący klasę I:

- rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje,

- nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu,

- recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego,

-rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami.

 

 

6 – uczeń bezbłędnie opanował słownictwo, a nawet zna słownictwo wykraczające poza materiał klasy pierwszej. Rozumie proste polecenia nauczyciela, dialogi, sens historyjek z nagrania, gdy są wspierane obrazkami oraz potrafi na nie prawidłowo reagować. Wypowiada się słowami, a nawet zdaniami.  Zawsze chętnie śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego. Jest aktywny i uważny na zajęciach.

 

5 – uczeń bardzo dobrze opanował słownictwo, rozumie polecenia nauczyciela, wypowiada się słowami, a nawet zdaniami. Rzadko popełnia drobne błędy w wymowie. Chętnie śpiewa piosenki.

 

4 – uczeń dobrze opanował słownictwo, rozumie proste polecenia nauczyciela, uważnie słucha. Potrafi powiedzieć poznane wyrazy. Zdarza mu się popełnić drobne błędy, ale nie zakłócają one komunikacji. Jest dosyć aktywny i uważny na zajęciach.

 

3 - uczeń opanował tylko niektóre słowa, częściowo rozumie polecenia nauczyciela. Ma problemy z wypowiadaniem poznanych wyrazów, w mowie popełnia błędy. Nie jest aktywny na zajęciach.

 

2 – uczeń słabo opanował słownictwo, ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela oraz z wypowiadaniem prostych słów.

  

1 – uczeń nie rozumie poleceń nauczyciela, ma kłopoty ze zrozumieniem prostych słów, gdy je usłyszy. Nie potrafi powtórzyć prostych wyrazów za nauczycielem.

 

Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego dla klasy II

1.   Rozumienie ze słuchu:

-   uczeń uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela,

-   wykonuje proste polecenia wydawane przez nauczyciela po rosyjsku,-

-   reaguje całym ciałem na pojedyncze zwroty,

-   rozumie sens bajek, historyjek,

-   potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu słuchanego.

 

2.  Mówienie:

-   uczeń potrafi powtórzyć za nauczycielem, nagraniem,

-   potrafi naśladować wymowę rosyjską,

-   posługuje się słownictwem poznanym na lekcji,

-odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub całymi zdaniami.

3.  Słownictwo:

-  uczeń rozpoznaje i rozumie słowa w bajkach, choć nie wszystkie potrafi
użyć,

-  zna podstawowe słownictwo dotyczące własnej osoby, części twarzy,

ubrań, kolorów, liczb, zabawek, pomieszczeń w domu, zwierząt, przyborów szkolnych.

6 - uczeń bezbłędnie opanował słownictwo, rozumie polecenia nauczyciela, wypowiada się słowami, a nawet całymi zdaniami, uważnie słucha. Rozumie teksty. Zna również dodatkowe słownictwo lub zwroty.

5 - uczeń bardzo dobrze opanował słownictwo, rozumie polecenia nauczyciela, wypowiada się słowami, a nawet zdaniami. Rozumie krótkie teksty.

4 - uczeń dobrze opanował słownictwo, rozumie proste słowa, uważnie słucha. Rozumie proste polecenia. Popełnia drobne błędy, ale nie zakłócają one komunikacji.

3 - uczeń w sposób dostateczny opanował słownictwo,  jednak ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela oraz z wypowiadaniem prostych słów.

2 - uczeń opanował tylko niektóre słowa. Ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela.

1 - uczeń nie rozumie poleceń nauczyciela. Ma kłopoty ze zrozumieniem prostych słów, gdy je zobaczy lub usłyszy.

Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego dla klasy III

1.  Rozumienie ze słuchu:

-   uczeń uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela,

-   wykonuje proste polecenia wydawane przez nauczyciela po rosyjsku,

-   reaguje całym ciałem na pojedyncze zwroty,

-   rozumie sens bajek, historyjek,

-   potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu słuchanego.

2.  Mówienie:

-   uczeń potrafi powtórzyć za nauczycielem, nagraniem,

-   potrafi naśladować wymowę rosyjską,

-   posługuje się słownictwem poznanym na lekcji,

-   odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub całymi zdaniami,

-   umie nazwać i krótko opisać np. zwierzęta, ludzi i przedmioty,

-   używa wybranych zwrotów i wyrażeń do komunikacji w klasie,

-   samodzielnie zadaje proste pytania nauczycielowi i kolegom w klasie.

3.  Czytanie:

-  uczeń czyta pojedyncze wyrazy poprzez kojarzenie formy pisemnej języka
z fonetyczną,

-   rozumie często powtarzane polecenia pisemne,

-  czyta głośno proste zdania znane z interakcji w klasie lub z często
powracających tekstów mówionych,

-   czyta prosty, krótki tekst.

4.  Pisanie:

-   uczeń przepisuje pojedyncze wyrazy i proste zdania z tablicy,

-   wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie podanego wzoru.

5.  Słownictwo:

-  uczeń rozpoznaje i rozumie słowa w bajkach, choć nie wszystkie potrafi
użyć,

-  zna podstawowe słownictwo dotyczące własnej osoby, części twarzy,
ubrań, kolorów, liczb, zabawek, pomieszczeń w domu, zwierząt, owoców,
warzyw, nazw dni tygodnia, przyborów szkolnych, środków transportu, zna
także słownictwo określające czynności związane z ruchem oraz czynności
wykonywane regularnie.

 

6 - uczeń bezbłędnie opanował słownictwo, rozumie polecenia nauczyciela, wypowiada się słowami, a nawet zdaniami, uważnie słucha, samodzielnie zadaje pytania. Opanował sprawność czytania i pisania pojedynczych wyrazów i krótkich zdań. Zna również dodatkowe słownictwo lub zwroty, potrafi samodzielnie opisać zwierzęta, ludzi, przedmioty.

5 - uczeń bardzo dobrze opanował słownictwo, rozumie polecenia nauczyciela, wypowiada się słowami, a nawet zdaniami, zadaje proste pytania. Rozumie krótkie teksty oraz opanował czytanie i pisanie pojedynczych wyrazów i krótkich zdań.

4 - uczeń dobrze opanował słownictwo, rozumie proste słowa, uważnie słucha, przepisuje poprawnie. Rozumie proste polecenia, potrafi przeczytać i napisać poznane wyrazy.

3 - uczeń w sposób dostateczny opanował słownictwo, jednak ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela oraz z wypowiadaniem prostych słów. Nie potrafi samodzielnie napisać poznanych wyrazów.

2 - uczeń opanował tylko niektóre słowa, przepisuje ze wzoru robiąc przy tym dużo błędów. Ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela oraz z przeczytaniem poznanych wyrazów.

1 - uczeń nie rozumie poleceń nauczyciela. Ma kłopoty ze zrozumieniem prostych słów, gdy je zobaczy lub usłyszy. Nie potrafi powtórzyć prostych wyrazów za nauczycielem.