PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

do podręcznika Bugs Team 1

 

 

I. Zasady ogólne

II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

 

I.         Zasady ogólne

 1.         Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO), który stanowi załącznik do Statutu Szkoły.

2.         W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej danego etapu edukacyjnego
i realizowanego przez nauczyciela programu nauczania uwzględniającego tą podstawę. W tym celu na początku cyklu przeprowadzana jest diagnoza wstępna, której wyniki podlegają potem porównaniu z przeprowadzanymi diagnozami w trakcie cyklu.

3.         Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan wiedzy i umiejętności uczniów oraz postępy czynione przez ucznia.

4.         O zakresie wymagań edukacyjnych, kryteriach i sposobach oceniania oraz trybie poprawiania oceny nauczyciel informuje uczniów na pierwszej lekcji języka angielskiego.

5.         Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (m.in. na podstawie orzeczeń, opinii ppp oraz w wyniku rozpoznania indywidualnych potrzeb przez pracowników placówki).

6.         Niezależnie od przyjętego w szkole systemu oceniania (np. punktowy, ocena opisowa, średnia ważona) ocenę roczną wyraża się w sześciostopniowej skali - od 1 do 6.

7.         Główną funkcją  oceniania bieżącego jest monitorowanie pracy ucznia i przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

Ocenianie bieżące ma za zadanie umożliwić:

a) informowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz postępach ucznia,

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

c) wskazywanie uczniowi mocnych (uzdolnień) i słabych stron, a przede wszystkim sposobów pracy nad nimi,

d) planowanie rozwoju ucznia, rozwijania jego uzdolnień, pokonywania ewentualnych trudności,

e) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce.

8.         Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w trybie ustalonym w WSO.

9.         Jeśli wynik klasyfikacji śródrocznej ucznia wskazuje na to, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi bądź utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób:

a) szczegółowe przedstawienie przez nauczyciela przedmiotu braków, pisemne wskazanie treści, które są niezbędne do opanowania przez ucznia,

b) oferta dodatkowych kart pracy, zadań i ćwiczeń pozwalających na przezwyciężenie trudności,

c) konsultacje indywidualne z nauczycielem przedmiotu.

10.       Wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, a sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane na zasadach określonych w WSO.

11.       Oceny podlegają uzasadnieniu przez nauczyciela (w sposób określony w Statucie szkoły).

12.       Szkoła może zdecydować (w Statucie), że oceny bieżące będą ocenami opisowymi.

13.       Oceny opisowe powinna wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce oraz rozwijaniem uzdolnień.

 


 

 

W przypadku przyjęcia zasad oceny opisowej nauczyciel zamiast wystawienia stopnia (ocenianie bieżące) w skali 1–6 powinien uczniowi napisać informację zwrotną względem wykonanej przez niego pracy w formie komentarza. Można (nie trzeba) przyjąć zasadę obowiązującą w ocenianiu kształtującym i podawać oceny w formie informacji, w której:

a) wyszczególniamy i doceniamy dobre elementy pracy ucznia,

b) odnotowujemy to, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy (ze strony ucznia),

c) wskazujemy w jaki sposób uczeń powinien pracę poprawić (ile, które ćwiczenia, na kiedy – możliwie dokładna informacja),

d) wskazujemy w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.

 

 

Ocena opisowa ma pomagać uczniowi uczyć się, jest zatem zindywidualizowana i odnosi się do kryteriów oceniania podanych wcześniej uczniom, czyli do kryteriów dobrze wykonanej pracy. Stosując ocenianie opisowe w ocenianiu bieżącym , należy ustalić jak „opisy” zostaną w efekcie przełożone na oceny, bo oceny końcoworoczne ustala się w skali 1–6. Proponuję oceniać opisowo w trakcie zdobywania przez uczniów nowych umiejętności, ćwiczeń, pierwszych prób danej formy (np. pisania listu), bo tu komentarze, wskazówki pomogą uczniom poprawić swoje wyniki, natomiast za testy/sprawdziany/kartkówki stawiać oceny w skali 1–6, stosowanie takiego mieszanego sposobu oceniania spełni dwie funkcje: pomoże uczniowi uczyć się i ułatwi wystawienie nauczycielowi oceny końcoworocznej.

Odradzam natomiast pisanie komentarzy, informacji obok ocen wyrażonych cyfrą. Są nieefektywne.

 

 

II.        Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

 

1.         Nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne ucznia możliwie często. Im większa liczba ocen cząstkowych, tym mniejszy błąd pomiaru, którym są obarczone powszechnie stosowane testy nauczycielskie.

2.         Do sprawdzania wiedzy, umiejętności i postępów edukacyjnych ucznia stosuje się takie narzędzia jak: obserwacja ucznia w trakcie zajęć edukacyjnych – udział ucznia
w zajęciach, udział w ćwiczeniach, testy, sprawdziany, prace pisemne, kartkówki, wypowiedzi ustne, prace domowe.

3.         Uzyskane oceny są jawne, podlegają uzasadnieniu, a ocenione prace pisemne wglądowi.

4.         Każdą oceną można poprawić w trybie określonym w WSO.

5.         Sprawdziany i ich zakres są zapowiadane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki z bieżącego materiału nie podlegają tej zasadzie.

6.         Sprawdziany, kartkówki i prace pisemne zapowiadane przez nauczyciela są obowiązkowe.

7.         O terminach i zakresie prac domowych nauczyciel informuje na bieżąco.

8.         Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć dwa razy w semestrze i brak zadania pisemnego jeden raz w semestrze.

9.         Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w nadrobieniu zaległości wynikających z długotrwałej nieobecności w szkole. Termin nadrobienia zaległości podlega indywidualnym ustaleniom (adekwatnym do długości i przyczyny nieobecności).

10.       Ocena końcoworoczna zostaje ustalona zgodnie z WSO.

 

 

III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen

 


 

Kryteria oceniania ogólne

 

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM PONADPODSTAWOWY

OCENA

NIEDOSTATECZNA

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

OCENA

DOSTATECZNA

OCENA

DOBRA

OCENA

BARDZO DOBRA

OCENA

CELUJĄCA

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

 

Wiadomości:

środki językowe,

fonetyka,

ortografia,

Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach.

Uczeń:

• zna ograniczoną liczbę podstawowych słów
i wyrażeń,

• popełnia liczne błędy

w ich zapisie i wymowie,

zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela,

• popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań.

Uczeń:

• zna część wprowadzonych słów
i wyrażeń,

• popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie,

zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych,

• popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych
w trudniejszych zadaniach.

Uczeń:

• zna większość wprowadzonych słów
i wyrażeń,

• zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia,

zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,

• popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne.

Uczeń:

• zna wszystkie wprowadzone słowa
i wyrażenia,

• poprawnie je zapisuje

i wymawia,

zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,

• popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić.

Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą
i umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria.

Umiejętności

Recepcja

Uczeń:

• rozumie polecenia nauczyciela,

• w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze słowa.

Recepcja

Uczeń:

• rozumie polecenia nauczyciela,

• częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Recepcja

Uczeń:

• rozumie polecenia nauczyciela,

• poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Recepcja

Uczeń:

• rozumie polecenia nauczyciela,

• poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie,

• zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi.

Produkcja

• wypowiedzi ucznia nie są płynne

• uczeń przekazuje
i uzyskuje niewielką część istotnych informacji,

• uczeń stosuje niewielki zakres słownictwa
i struktur,

• uczeń popełnia liczne błędy leksykalno-
-gramatyczne.

Produkcja

• wypowiedzi nie są zbyt płynne, ale mają dostateczną długość,

• uczeń przekazuje
i uzyskuje większość istotnych informacji,

• uczeń stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi,

• uczeń popełnia sporo błędów leksykalno-
-gramatycznych.

 

Produkcja

• wypowiedzi ucznia są dość płynne i mają odpowiednią długość,

• uczeń przekazuje
i uzyskuje wszystkie istotne informacje,

• wypowiedzi ucznia są logiczne i w miarę spójne,

• uczeń stosuje adekwatne do tematu słownictwo

i struktury,

• uczeń popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne, nie zakłócające komunikacji.

Produkcja

• wypowiedzi ucznia są płynne i mają odpowiednią długość,

• uczeń przekazuje
i uzyskuje wszystkie wymagane informacje,

• wypowiedzi są logiczne i spójne,

• uczeń stosuje bogate słownictwo i struktury,

• uczeń popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne.


 

 

HELLO!

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA:
znajomość

środków

językowych

 

UMIEJĘTNOŚCI:

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych słów.

Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 4-7).

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach.

1.     Liczby 1 - 10,

2.     Zwroty na powitanie i pożegnanie,

3.     Konstrukcja I’m (Anna),

4.     Kolory,

5.     Polecenia i pytania dotyczące liczb i kolorów.

The school concert

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WIEDZA:
znajomość

środków

językowych

 

UMIEJĘTNOŚCI:

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych słów.

Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 8–17).

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach.

 

1.     Przybory szkolne,

2.     Pytania What’s this?, Who’s this?,

3.     Liczebniki 1 - 10,

4.     Konstrukcja It’s a …, This is a …,

5.     Pytania Where is my (pen)?,

 

           


Uczeń rozwiązuje TEST NR 1

The magic elf

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WIEDZA:
znajomość

środków

językowych

 

UMIEJĘTNOŚCI:

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych słów.

Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 18-29).

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach.

1.     Zabawki,

2.     Zwroty Here you are, Thank you, Can I have...?, I want...

3.     Przymiotniki: big, small, old, new, long

4.     Konstrukcja It is a/ This is a…,

5.     Polecenia i pytania dotyczące zabawek, kolorów i przymiotników.

Uczeń rozwiązuje TEST NR 2

The spider’s web

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WIEDZA:
znajomość

środków

językowych

 

UMIEJĘTNOŚCI:

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych słów.

Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 30-39).

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach.

1.     Części ciała,

2.     Polecenia:  Shake your…, Touch your…,

3.     Pytanie: How many…?,

4.     Konstrukcja: I’ve got…,

5.     Konstrukcja: I’m scared of…,

6.     Czynności:  I wash my face, I brush my teeth ,

7.     Przyimek with

8.     Polecenia i pytania dotyczące części ciała, i czynnosci.

Uczeń rozwiązuje TEST NR 3

Run, run, run

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WIEDZA:
znajomość

środków

językowych

 

UMIEJĘTNOŚCI:

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych słów.

Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 40-51).

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach.

1.     Zwierzęta,

2.     Kolory,

3.     Konstrukcja I can /can’t(run),

4.     Prośba i potwierdzenie: Please…, Yes, of course,

5.     Present Continuous : The lion is coming.

6.     Present Simple: Here’s a mouse/zebra/lion.

Uczeń rozwiązuje TEST NR 4

The picnic

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WIEDZA:
znajomość

środków

językowych

 

UMIEJĘTNOŚCI:

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych słów.

Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 52-61).

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach.

1.     Produkty żywnosciowe,

2.     Pytanie: Do you like apples?,

3.     Konstrukcja: I like…,

4.     Pytania, opinie i polecenia dotyczące produktów żywnościowych,

5.     Liczebniki 1 -10.

Uczeń rozwiązuje TEST NR 5


A family pet

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WIEDZA:
znajomość

środków

językowych

 

UMIEJĘTNOŚCI:

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych słów.

Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 62-71).

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach.

1.     Członkowie rodziny.

2.     Opis wyglądu; przymiotniki i rzeczowniki,

3.     Konstrukcje: This is my (mummy),

4.     Konstrukcje: I’ve got..., He’s got..., He is (clever).

Uczeń rozwiązuje TEST NR 6

Goodbye Bugs Team

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WIEDZA:
znajomość

środków

językowych

 

UMIEJĘTNOŚCI:

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych słów.

Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 74-75).

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach.

1.     Pożegnania,

2.     Miejsca wakacyjne,

3.     Propozycje, prośby i życzenia I want to…, Let’s see…,

4.     Życzenia : Have a great holiday!

5.     Pytanie: Who’s this?

Uczeń rozwiązuje TEST NR 7

 

 

Opracował: Adrian Tokarski