Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2023/2024

Roczny plan pracy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół

im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach na rok szkolny 2023/2024

Cele do realizacji w roku szkolnym 2023/2024 (Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa):

1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo – profilaktycznego oraz zajęć wychowanie do życia w rodzinie.

3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

5. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.

6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

10. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

oraz dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

04.09.2023 r. (poniedziałek) – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

14.10.2023 r. (sobota) – Dzień Edukacji Narodowej

01.11.2023 r. (środa) – Wszystkich Świętych

11.11.2023 r. (sobota) – Święto Niepodległości

23 - 31.12.2023 r. – Zimowa przerwa świąteczna

29 stycznia – 11 lutego 2024 r. – Ferie zimowe

28 marca – 2 kwietnia 2024 r. – Wiosenna przerwa świąteczna

01.05.2024 r. (środa) – Święto Pracy

03.05.2024 r. (piątek) – Święto Konstytucji 3 Maja

Egzamin ósmoklasisty: 14 – 16.05.2024 r. (nie dotyczy)

30.05.2024 r. (czwartek) – Boże Ciało

21.06.2023 r. (piątek) – Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

22.06. – 31.08.2024 r. – Ferie letnie

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 - projekt

(Ustalone po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, i Samorządu Uczniowskiego. Do publicznej wiadomości zostaną podane po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców):

29.04.2024 r. (poniedziałek)

30.04.2024 r. (wtorek)

02.05.2024 r. (czwartek)

31.05.2024 r. (piątek)

20.06.2024 r. (czwartek)

Razem: 5 dni z 8

W wymienionych dniach szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

 

Harmonogram planowanych uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2023/2024

Lp.

Uroczystość

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

Nasze Westerplatte” – 84. Rocznica Bombardowania Lotniska

w Małaszewiczach

84. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

Pamięć, edukacja, pomoc – inauguracja ogólnopolskiej akcji BohaterOn

 

01.09.2023

dyrektor, SU, D. Tarkowska,

M. Sowa

2.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

 

04.09.2023

dyrektor, wicedyrektor, SU, wychowawcy klas I-VII

dekoracje: E. Stawska

3.

Narodowe Czytanie – „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

11.09.2023

M. Patrejko, D. Płotnicka,

M. Mikołajczak

4.

Międzynarodowy Dzień Kropki

15.09.2023

E. Stawska

5.

Europejski Dzień Języków Obcych

26.09.2023

I. Markowska, J. Moroz, J. Szydło,

A. Wołosiuk

6.

Dzień Edukacji Narodowej

13.10.2023

M. Sowa

7.

Ślubowanie klas I

26.10.2023

M. Mikołajczak, A. Sołoducha

8.

Święto Niepodległości

10.11.2023

Dorota Tarkowska

9.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

17.11.2023

E. Brodacka, A. Zaręba

10.

Dzień Patrona Szkoły – Szkolny Konkurs Recytatorski

listopad 2023

M. Patrejko, D. Płotnicka

dekoracje: E. Stawska

11.

Dzień Kredki

listopad 2023

E. Stawska

12.

Jasełka

22.12.2023

E. Kijuk

13.

Bal Karnawałowy

styczeń 2024

wychowawcy kl. I-VII, nauczyciele

14.

Dzień Kobiet

08.03.2024

G. Wróblewska, E. Suszczyńska

15.

Święta Wielkanocne

27.03.2024

J. Szkodzińska

16.

Dzień Ziemi

kwiecień 2024

Borowik, A. Zaręba

17.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – Dąb Pamięci

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

26.04.2024

M. Sowa, E. Brodacka

18.

Dzień Sportu i Dzień Dziecka połączony z Dniem Zdrowia – „Śniadanie daje moc”

czerwiec 2024

D. Tarkowska, J. Moroz

19.

Dzień Rodziny

czerwiec 2024

E. Stawska

20.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

21.VI.2024

dyrektor, wicedyrektor, SU, wychowawcy klas I-VII

 

 

Harmonogram konkursów zaplanowanych na rok szkolny 2023/2024

Tytuł

Termin

Odpowiedzialny

Konkursy przedmiotowe organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

Zgodnie z terminarzem LKO

dyrektor, nauczyciele

Konkurs z języka angielskiego – kl. III

i IV-VII

październik 2023

J. Moroz

Sztafeta matematyczna – kl. IV-VII

grudzień 2023

E. Brodacka

Kangur Matematyczny

marzec 2024

E. Brodacka

Konkurs „Mój Region”

marzec 2024

M. Sowa

Szkolna Liga Historyczna

Bohaterowie polskiej historii”

kwiecień 2024

M. Sowa

VI Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej i Rosyjskiej

maj 2024

dyrektor, I. Markowska, J. Moroz,

J. Szydło, A. Wołosiuk

Makuszyński uczy nas ortografii” kl. IV-VII

maj 2024

M. Patrejko

Uwaga: Informacje na temat konkursów zewnętrznych będą przekazywane nauczycielom na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny.

 

Wytyczne z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia na rok szkolny 2023/2024

Kierunki działań oświatowo – zdrowotnych i promocji zdrowia wynikają z sytuacji epidemiologicznej, występujących problemów i potrzeb zdrowotnych ludności, zapisów Narodowego Programu Zdrowia i programów pochodnych oraz zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. W szczególności dotyczą one:

1) Popularyzowania zasad zdrowego stylu życia w zakresie:

- poprawy sposobu żywienia, zapobiegania otyłości;

- propagowanie aktywności fizycznej;

- zapobieganie nałogom;

- umiejętność kontroli stanu swojego zdrowia.

2) Profilaktyki chorób zakaźnych i niezakaźnych poprzez kampanie społeczne i działania akcyjne wynikające z sytuacji epidemiologicznej kraju, województwa i powiatu oraz bieżących potrzeb.

3) Profilaktyki zakażeń pokarmowych i zatruć grzybami.

4) Propagowania zasad higieny osobistej i otoczenia.

5) Badań ewaluacyjnych inicjatyw i programów realizowanych przez PIS w zakresie zachowań zdrowotnych wybranych grup społecznych.

Przedsięwzięcia profilaktyczno – edukacyjne przyjęte do realizacji w roku szkolnym 2023/2024:

1) VI edycja programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” skierowanego do dzieci w wieku 9-10 lat (IV klasy) oraz ich rodziców i opiekunów. Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Koordynator programu: Dorota Tarkowska

2) Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” adresowany do uczniów klas V, VI, VII, VIII. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Materiały edukacyjne będą przekazane po otrzymaniu z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie. Więcej informacji o programie na stronie https://konkurs.trzymajforme.pl

Koordynator programu: Dorota Tarkowska

Sprawozdanie z realizacji programów: „Bieg po zdrowie”, „Trzymaj Formę!” należy przesłać do PSSE do dnia 30.05.2024 r.


Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

1) 19.09.2023 r. (wtorek) – spotkania wychowawców klas I-VII z rodzicami.

- Poinformowanie o:

a) Wymaganiach niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

b) Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

c) Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

d) Sposobie informowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych oraz o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

- Ustalenie działań w zakresie realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego (zaplanowanie działań integrujących uczniów z uwzględnieniem propozycji rodziców).

- Wybory do Oddziałowej Rady Rodziców, wybór delegata do Rady Rodziców Szkoły. Bezpośrednio po zebraniach klasowych spotkanie z delegatami do RR.

2) 15.11.2023 r. (środa) – Spotkania wychowawców z rodzicami – omówienie bieżących wyników dydaktyczno – wychowawczych.

3) do 22.12.2023 r. (piątek) – przekazanie informacji rodzicom/prawnym opiekunom o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej nieodpowiedniej lub nagannej ocenie z zachowania.

4) 15.02.2024 r. (czwartek) – podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za I półrocze, spotkania wychowawców z rodzicami.

5) 16.04.2024 r. (wtorek) - Spotkania wychowawców z rodzicami - omówienie bieżących wyników dydaktyczno – wychowawczych.

6) 17.05.2024 r. (środa) - przekazanie informacji rodzicom/prawnym opiekunom o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej nieodpowiedniej lub nagannej ocenie z zachowania na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 

Harmonogram spotkań rady pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024

31.08.2023 r. (czwartek) – Organizacja roku szkolnego 2023/2024.

14.09.2023 r. (czwartek) – Nadzór pedagogiczny dyrektora w roku szkolnym 2023/2024.

16.10.2023 r. (poniedziałek)Rada szkoleniowa: Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu/placówce oświatowej.

06.11.2023 r. (poniedziałek)Rada szkoleniowa: Uczeń z autyzmem i zespołem Aspergera – funkcjonowanie w szkole.

listopad 2023 r.

25.01.2024 r. (czwartek) – Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej, omówienie sytuacji dydaktyczno – wychowawczej za

I półrocze.

12.02.2024 r. (poniedziałek) – Podsumowanie działań w poszczególnych obszarach pracy szkoły. Przedstawienie informacji z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły w I półroczu roku szkolnego 2023/2024.

marzec/kwiecień 2024 r. – Rada szkoleniowa (tematyka ustalona z radą pedagogiczną).

17.06.2024 r. (poniedziałek) – Roczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

28.06.2024 r. (piątek) – Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024. Ogólne wnioski dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.