PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KORNELA MAKUSZYNSKIEGO
W MAŁASZEWICZACH

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

 

Założenia:

 

Planu pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany w oparciu o Program Wychowawczo-Profilaktyczny i harmonogram uroczystości szkolnych realizowanych w Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach oraz wniosków i spostrzeżeń dzieci i młodzieży, a zwłaszcza członków Samorządu Uczniowskiego. Plan przedstawia ogólny roczny zamysł działalności Samorządu Uczniowskiego wraz z propozycjami realizacji poszczególnych celów, działań, imprez.

 

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 

1. Reprezentowanie ogółu uczniów.
2. Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podejmowane samodzielnie zadania.

3. Tworzenie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.
4. Integracja wszystkich uczniów.
5. Znajomość przez dzieci swoich praw i obowiązków.
6. Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania.
7. Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo.
8. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią.
9. Zapobieganie przemocy i agresji.
10. Organizowanie aktywnych form wypoczynku.
11. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
12. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Zadania wychowawczo-profilaktyczne:

 

1. Inspirowanie i organizowanie życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły.

2. Reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego.

3. Propagowanie idei samorządności oraz wychowania w demokracji.

 

WRZESIEŃ

 1. Gminne obchody 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej, bombardowanie lotniska w Małaszewiczach z udziałem pocztu sztandarowego.

2.Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego .

3. Wykonanie gazetki Witaj szkoło!

4. Zapoznanie wszystkich uczniów z regulaminem Samorządu .

5. Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

6. Opracowanie harmonogramu dni wolnych, uroczystości szkolnych i konkursów w roku szkolnym 2023/2024.

7. Wybory Rzecznika Praw Ucznia.

8. Opracowanie Regulaminu zachowania się uczniów na przerwach.

9. Kodeks ucznia- przygotowanie gazetki na holu.

10. Dzień Chłopaka – dyskoteka szkolna (życzenia i upominki dla chłopców z kl. I-VII oraz grup przedszkolnych).

 

PAŹDZIERNIK

 1. Opracowanie Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego.

2. Aktualizacja strony internetowej Samorządu Uczniowskiego.

3. Dzień Edukacji Narodowej – składanie życzeń, wręczanie upominków nauczycielom i innym pracownikom szkoły podczas akademii, konkurs „My też kiedyś byliśmy uczniami”.

4. Udział w akcji „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.

5. Ognisko integracyjne.

6. Ślubowanie klas pierwszych z udziałem pocztu sztandarowego, życzenia i upominki dla uczniów i wychowawców.

 

LISTOPAD

 1. Udział w akcji MEiN „Szkoła Pamięta” - zapalenie zniczy pod Dębem Pamięci i Dębem Niepodległości oraz na grobach zmarłych uczniów, nauczycieli  i pracowników szkoły.

2. Święto Niepodległości- udział w gminnych obchodach 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości , wykonanie gazetki okolicznościowej.

3. Dzień patrona szkoły – oprawa muzyczna uroczystości.

4. Dzień Życzliwości i Pozdrowień – akcja -ubierz się na żółto..., przygotowanie gazetki pt. „Magiczne słowa”, plakatów i worka życzliwości oraz drzewka życzliwości i pozdrowień.

5.Dzień Pluszowego Misia- akcja w kl. IV-VII na przebranie  za misia, a w kl. I-III na przyniesienie misia, czytanie fragmentu utworu o misiu w dwóch językach polskim i angielskim dla uczniów kl. I-III.

6. Andrzejki i Katarzynki –składanie życzeń, dyskoteka, kiermasz słodkości i kącik z wróżbami.

 

GRUDZIEŃ

 1. Mikołajki – akcja na przebranie, mikołajkowe czytanie dla grup przedszkolnych.

2. Świąteczny czas – kolędy na przerwie.

3. Boże Narodzenie: przygotowanie gazetki, życzenia dla uczniów nauczycieli, rodziców oraz pracowników szkoły, wręczanie upominków na akademii z okazji świąt.

 

 STYCZEŃ

 1. Mój ukryty talent- wyeksponowanie na tablicy prac plastycznych uczniów.

2. Bal karnawałowy – wybory króla i królowej balu.

3. Bezpieczne ferie- przygotowanie gazetki tematycznej.

4. Podsumowanie pracy SU w I półroczu.

 

LUTY

1. Walentynki - poczta walentynkowa ,dzień bez pytania dla uczniów ubranych na czerwono lub z symbolami walentynkowymi, wykonanie gazetki na holu z serduszek.

2. Spotkanie z ...

 

MARZEC

1. Dzień Kobiet- przygotowanie życzeń i upominków oraz gazetki okolicznościowej.

2. Dzień Wiosny –akcja Dzień bez plecaka, gry, zabawy, konkursy.

3. Światowy Dzień Osób z zespołem Downa- akcja „Ubierz kolorową skarpetkę”.

 

KWIECIEŃ

 1. Święta Wielkanocne- składanie życzeń świątecznych, gazetka okolicznościowa.

2. Obchody Dnia Ziemi –  ubieramy się na zielono, wykonanie gazetki okolicznościowej.

 

MAJ

 1. Gminne Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja z udziałem pocztu sztandarowego, gazetka okolicznościowa, akcja „Patriotyczna gazetka klasowa”.

2. Dzień kolorowych okularów.

 

CZERWIEC

 1. Dzień Dziecka –pomoc w organizacji festynu.

2. Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego i  opracowanie wniosków na następny rok szkolny.

3. Zakończenie roku szkolnego 2023/2024, wręczenie nagród książkowych za pracę w SU.

 

CAŁY ROK SZKOLNY

Koordynacja akcji zbierania elektrośmieci.

Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań.

Promowanie zdrowego stylu życia.

Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizacja informacji na tablicy SU.

Współpraca z Radą Rodziców, nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły.

Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Organizacja ,,kolorowych i śmiesznych dni” jako integracja środowiska uczniowskiego.

Aktualizacja wiadomości SU na stronie internetowej szkoły.

Umożliwienie czynnego udziału uczniów w spotkaniach SU.

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ma charakter otwarty. W czasie trwania roku szkolnego może być uzupełniany o inicjatywy uczniów i akcje pozaszkolne związane z działalnością Samorządu Uczniowskiego.Data zatwierdzenia regulaminu 27.09.2023 r. 

 

Opiekunowie  Samorządu Uczniowskiego:

mgr Izabela Markowska

mgr Dorota Tarkowska
mgr Anna Wołosiuk